Kodiak Daily Mirror - agape house fellowship
  
Agape House Fellowship
(361) 664 0051
3526 N Us Highway 281 Alice TX 78332
Category: Services
   Business Type: Religious Organizations