Kodiak Daily Mirror - i v chinese restaurant
  
I V Chinese Restaurant
(760) 351 9888
1505 Main St Brawley CA 92227
Category: Restaurant